AT-T Agencja Tłumaczeń i Turystyki                                           
AT-T współpracuje... 

Karta Stałego Klienta ( KSK ) przysługuje wszystkim klientom AT-T

KSK - zniżki - Turystyka:

Karta daje rabat już przy pierwszym zakupie wycieczki powyżej 1000 zł i jest wydawana tylko w biurach AT-T. Rabaty przysługują również rodzinie i osobom polecanym przez właściciela karty.

KSK - zniżki - Tłumaczenia:

Karta daje rabat już przy drugim zleceniu powyżej 100 zł i jest wydawana tylko w biurach AT-T

Rabaty przysługują tylko osobie zlecającej tłumaczenie.

 

KSK - zniżki - Bilety:

 

Karta daje rabat po trzecim wykupionym bilecie.

Karty wydawane są w biurach AT-T w momencie zakupu trzeciego biletu.

Rabaty przysługują tylko osobie, na która został wystawiony bilet imienny.

Karta ważna jest od dnia dokonania zakupu i będzie obejmowała wszystkie usługi oferowane przez AT-T, m.in.: wycieczki, tłumaczenia, bilety, ubezpieczenia, wizy, hotele,

wynajem samochodu itd. W różnej wysokości zależnej od rodzaju zlecenia.

 

REGULAMIN KARTY STAŁEGO KLIENTA

 

I. Postanowienia ogólne

1.Regulamin organizowanego przez AT-T Programu Karty Rabatowej dla stałych klientów (zwanego dalej "Kartą Stałego Klienta - KSK") jest dokumentem zawierającym wszystkie warunki uczestnictwa w tym Programie oraz ustala zasady obowiązujące pomiędzy Uczestnikiem Programu a Agencją Tłumaczeń i Turystyki / Dział Krajowy:

Asia Trade & Travel Sp. z o.o. (zwaną dalej "AT-T") będącą operatorem programu.
2.W ramach Programu wydawana będzie karta: KSK - Turystyka, KSK - Tłumaczenia, KSK- Bilety. W ramach jednego dokumentu mogą zawierać się wszystkie karty.

II. Przystąpienie do programu

1.Przystąpienie do programu jest dobrowolne.
2.Uczestnikiem Programu / właścicielem karty staje się osoba wpisana w zgłoszeniu na imprezę, przy rezerwacji której wydana jest karta (może nią być zarówno uczestnik imprezy, jak i osoba zgłaszająca).
3. Przystąpienie do programu następuje poprzez wydanie karty klientowi.
4. Wydanie karty następuje po dokonaniu przez klienta rezerwacji i zakupu na dowolny produkt/y w każdym biurze AT-T .

Rezerwacja następuje po wypełnieniu i podpisaniu Zgłoszenia.
5. W przypadku, gdy cena wyrażona jest w walucie obcej przyjmowany jest kurs sprzedaży NBP z dnia dokonania zgłoszenia.
6.W przypadku dokonania rezerwacji na drugą imprezę w roku klient:
- Może otrzymać zniżkę wynikającą z posiadanej karty, nie otrzymując nowej.
- Może zwrócić dotychczasową kartę nie wykorzystując zniżek z niej wynikających i otrzymać nową, której rodzaj wynika z dokonywanej w danym momencie rezerwacji.
7.Klient nie może posiadać równocześnie dwóch Kart Rabatowych tego samego rodzaju.
8.Przystępując do Programu Uczestnik wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie swoich danych osobowych w celach operacyjnych i marketingowych. 9.Karta musi być wypełniona czytelnie przez pracownika biura AT-T.

 

III. Wykorzystanie zniżek

1.Karta Stałego Klienta AT-T może być wykorzystywana tylko i wyłącznie w celu realizacji założeń Programu KSK.
2.Karta może być wykorzystywana przy każdej kolejnej rezerwacji w biurach AT-T przez osoby uczestniczące w programie lub przez najbliższych członków ich rodzin tj. dzieci, małżonków lub rodziców właściciela karty.

*) KSK nie dotyczy produktów nauka i praca/Work & Travel oraz biletów lotniczych, dopłat do programów (transferów etc.)

IV. Reklamacje

1. Uczestnik programu Kart Stałego Klienta ma prawo złożenia pisemnej reklamacji związanej z funkcjonowaniem i realizacją programu KSK na adres Biuro Marketingu AT-T, ul. K. Miarki 11d, 01-496 Warszawa.
2. AT-T odpowie na złożoną reklamację w ciągu 14 dni od daty jej otrzymania na adres wskazany przez Uczestnika.

V. Postanowienia końcowe

1. AT-T ma prawo jednostronnie i w trybie natychmiastowym wykluczyć Uczestnika / Klienta z udziału w Programie KSK jeśli stwierdzi rażące naruszenie niniejszego regulaminu.
2. Uczestnik jest automatycznie wykluczany z programu w przypadku rezygnacji z imprezy, chyba, że nie dokonał wycofania wpłaconej na jej poczet zaliczki wymaganej przy dokonywaniu rezerwacji.
3. W przypadku anulacji imprezy przez AT-T, karty wydane klientom przy jej rezerwacji nie tracą swojej ważności.
4. Regulamin w żaden sposób nie wpływa na zawartość umowy-zgłoszenia na imprezy turystyczne oferowane przez AT-T (agencyjne).
5. AT-T zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w niniejszym regulaminie bez uprzedzenia. Zmiany zaczynają obowiązywać w dniu wprowadzenia na stronę www.at-t.pl.
6. AT-T zastrzega sobie prawo do zakończenia lub czasowego zawieszenia Programu KSK bez uprzedniego poinformowania i bez podania przyczyn.
7.W przypadku czasowego zawieszenia lub zakończenia programu odpowiednia informacja zostanie wystawiona w biurach AT-T oraz na stronie www.at-t.pl.
8.W przypadkach nie objętych powyższym regulaminem zastosowanie mają postanowienia kodeksu cywilnego.

 


Strona główna | Dodaj do ulubionych | Powiadom znajomego | Referencje | FAQ | Rabaty | Kontakt

Asia Trade + Travel Sp. z o.o., ul. K. Miarki 11d, 01-496 Warszawa Nowe Bemowo, wejscie od duzego parkingu, przy ul. Zolnierzy W,
Filia AT-T.pl, ul. Bagno 2, Lok. 27, Klatka A, III Pietro, Warszawa, obok stacji metra Swietokrzyska,
Tel: +48 22 37 44 444, +48 605 104 104, Fax: +48 22 42 42 050, E-mail: at.t [at] vp.pl
Skype: Status: at-t.pl at-t.pl, Status: tlumaczenia.turystyka tlumaczenia.turystyka